<
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

0 224 713 43 48

0 544 654 43 47

   

 

Takvim

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

1.AMAÇ

Bu prosedürün amacı; Yöntem Belgelendirme’ den talep edilen belgelerin verilmesi, belge kapsamı ve geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının değiştirilmesi askıya alınması ve iptal edilmesi ile ilgili oluşturduğu sistem ve prosedürleri belirleyerek uygulamasıdır. Yöntem Belgelendirme, belgelendirmeye ilişkin tüm kararları verme yetki ve sorumluluğunu kendisinde taşımaktadır.

2.KAPSAM

Bu prosedür, kuruluşumuz tarafından uygulanan, tüm personel belgelendirme faaliyetleri ile ilgili metot ve esasları kapsar.

3.SORUMLULAR

Genel Müdür : Belgelendirme kararı verilmiş Mesleki Yeterlilik Belgesini onaylamak

Karar Vericiler : Teorik, mülakat, sözlü ve performans sınav kayıtlarını incelemek ve sınav sonuç kararını vermek, tüm belgelendirme kararlarını vermek, yeniden belgelendirme, gözetim, takip, belge yenileme, belgelerin askıya alınması, kapsamının daraltılması veya genişletilmesi ve iptal edilmesi kararlarını vermek.

Belgelendirme Asistanı:  Belgelendirme Başvuru Formunu Adaya imzalatmak ve imzalamak teorik sınav ve uygulama sınavı ölçme değerlendirme sonuçlarını ‘Sınav Sonuç Form’larına kaydederek sınav sonuç formlarını oluşturmak, sınav sonuçlarını ‘Aday Takip Formuna işlemek, gözetim faaliyetlerinin takibini yapmak, yeniden belgelendirme takiplerini yapmak belge basımlarını takip etmek, adaylarla iletişime geçmek, özlük dosyalarını arşive kaldırmak, saklamak, Yöntem Belgelendirme tarafından belgelendirme kararı verilen kişilerin listelerini Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletmek, mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesini Adaylara ulaştırmak, mesleki Yeterlilik Kurumu Portalı’ndaki tüm iş ve işlemleri takip etmek.

Kalite Yönetim Temsilcisi(KYT): TS EN ISO/IEC 17024 standardı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği ve ilgili Ulusal Yeterliliklerde belirtilen şartlara uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

4.TANIMLAR

Aday: Aday Başvuru Form ve ekleri Yöntem Belgelendirme tarafından uygun bulunan ve sınava alınmak üzere başvurusu kabul edilen kişidir.

Belgelendirilmiş Kişi: Sınavlardan başarılı olan, belge almaya hak kazanan, belgelendirme kararı verilen ve teslim şartlarına göre belgesi teslim edilmiş kişidir.

 Belge Gözetimi: Belgelendirilmiş kişinin, belgelendirmeye esas olan belgelendirme programı şartlarına uygunluğunun, Ulusal Yeterliliklerde belirlenen sürelerde izlenmesi ve kayıt altına alınması.

Belge Yenilenmesi: İlgili meslekte belgenin geçerlilik süresi dolduğunda yenilenmesi Belgenin Askıya Alınması: Belgenin bir süreliğine kullanımının durdurulması Belgenin İptal Edilmesi: Belgenin geri çekilerek kullanımının tamamen durdurulması

 Kapsam Daraltma: Daha önceden belge almış adayların, çeşitli nedenlerden dolayı belge kapsamlarının daraltılması,

 Kapsam Genişletme: Daha önceden belge almış adayların, belge kapsamlarını genişletmeleri,

Europass Sertifika Eki:  Mesleki öğretim ve eğitim sertifikası veya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerine verilebilen, AB ülkeleri ile Europass’ı tanıyan ülkelerde kullanılan, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı, bilgi beceri ve yetkinliklerin özellikle ülke dışındaki işverenler veya kurumlar tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlayan ve ayrıca MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinde yer alan yeterlilik birimlerine ilişkin öğrenme çıktılarını içeren ortak bir format

Belge masraf karşılığı: Düzenlenen her bir Mesleki Yeterlilik Belgesi için bireylerden alınan masraf karşılığıdır.

5.UYGULAMA

5.1 BELGELENDİRME KARARININ VERİLMESİ

Belgelendirme kararının verilmesi Yöntem Belgelendirme’nin yetki ve sorumluluğunda olup, ilgili ulusal yeterlilik/yeterliliklerde tanımlanan değerlendirici ölçütlerini taşıyan Karar Verici tarafından verilir. Yöntem Belgelendirme belgelendirme kararını ilgili belgelendirme programının şartları ile belirgin olarak ilişkili konularla sınırlı tutar.

Kara verici sınav sonrası karar verme sürecinde ‘’ Karar Verici Değerlendirme Formu’’nu kullarak kararını bildirir.

Karar verici karar verme işlemi öncesinde değerlendiriciler gibi çıkar çatışması beyan formunu imzalar.

Karar verici sınav prosesini ve sınav için gerekli olan tüm evrakların incelemesini yapar.

Aday Başvuru Forumu

*Aday imzası yok ise ve sınava girilmek istenen yeterliliklerden zorunlu birim seçilmemişse başvuru formu yok olarak değerlendirilir.

Nufus cüzdanı fotokopisi

Ödeme Dekontu (makbuz vb.)

YB-FR-027 Çıkar Çatışması Beyan Formu

Sınav materyalleri (yazılı-performans sınav soruları vb.)

* Sınav yeri uygunluk formuna göre eksik ekipman-araç gereç ile sınav yapılmışsa, değerlendirmelerde kısmi puanlama var ise, kritik adımlar atlanmışsa sınav geçersiz sayılır.

Video kayıtları temel bakılacak kayıtlardır.

*Kayıtlarda aday, değerlendirici (sınav yapıcı) ya da sınav materyalleri kamera açısından çıktıysa, sınav sürecinde değerlendirici ile aday kameradan uzakta konuştuysa(sesleri duyulmuyorsa), sınav alanına, sınav esnasında  giriş çıkış yapılıyorsa, sınav alanı uygun şekilde hazırlanmadıysa(görünürlük materyalleri vb yok ise) sınav geçersiz sayılır.

Bu kayıtların olmaması durumunda belgelendirme süreci işletilmemiş sayılacak ve sınav geçerli olmayacaktır.

Yöntem Belgelendirme eğitim faaliyeti yürütmemektedir. Herhangi bir şekilde eğitim faaliyeti söz konusu ise (değerlendiriciler farklı bir kurumda adaya eğitim vermiş ise) adaya eğitim vermiş kişi 2 yıl içerisinde adayın bulunduğu sınavlarda sınav yapıcı olamaz.

Sınavın gerçekleşme tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde karar verici tarafından belge kararı verilir. Karar verici yıllık izin kullanıyor ise süre buna göre ayarlanır.

11UY0010-3 Rev 04 Çelik Kaynakçısı ulusal yeterliliğinden belge alacak adaylar için ilave karar şartları YB-ŞRT-002 Kaynakçı Belgelendirme Şartnamesinde açıklanmıştır.

5.2 MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN VERİLMESİ

Yöntem Belgelendirme tarafından belgelendirme kararı verilen bireyler için ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ düzenlenir.

Yöntem Belgelendirme, verdiği ‘Mesleki Yeterlilik Belgelerinin’ tek başına sahibidir. Belgelendirdiği kişilere, ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen ve ilgili standartlar kapsamında Yöntem belgelendirme tarafından konulan şartlara uyduğu sürece sadece belge kullanım hakkını verir.

Belgelendirilmiş kişinin, şartlara uygunluğunun sağlanmadığının tespiti durumunda; Yöntem belgelendirme uygunsuzluğun büyüklüğüne göre kullanım hakkını verdiği belgeyi askıya alabilir, geri çekebilir, kapsamını daraltabilir veya iptal edebilir. Bu faaliyetin gerçekleştirilmesinden karar verici sorumludur.

5.3  YETERLİLİK BİRİMLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Yöntem Belgelendirme yaptığı sınavlar için adayın talep etmesi halinde başarılı olunan birim için “Birim Başarı Belgesi” düzenler.

Adayın sahip olduğu birim başarı belgelerinin MYK resmi web sitesi üzerinden kontrolü yapıldıktan sonra, birleşimi bir Ulusal Yeterliliği tamamlıyorsa adayın talebi doğrultusunda birim başarı belgeleri birleştirilerek ilgili ulusal yeterlilik alanı için Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Belgelendirme kararı ise en son tarihli sınavı yapan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verileceğinden; Yöntem Belgelendirme en son tarihli sınavı yaptı ise Yöntem Belgelendirme tarafından belgelendirme kararı verilir ve ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ düzenlenir.

Aday daha önce başka bir belgelendirme kuruluşunda ilk sınav hakkını kullanmış ama tüm birimlerden başarılı olamamış olabilir. İkinci veya üçüncü hakkını kullanmak için Yöntem Belgelendirmeye başvurmuş ise Yöntem Belgelendirme adaydan sınava girdiği belgelendirme kuruluşu tarafından verilmiş olan birim başarı belgesini ister. Belgelerin değerlendirilmesi sonucunda adayın ikinci veya üçüncü sınav hakkını Yöntem Belgelendirmede kullanıp kullanamayacağına Genel Müdür tarafından karar verilir. Adayların bir birimin teorik ve performans sınavına aynı belgelendirme kuruluşunda girmesi gereklidir.

Daha önce Yöntem Belgelendirme dışında başka bir personel belgelendirme kuruluşuna başvuru yapan ve ilgili ulusal yeterlilik bazında sınava girip yeterlilik için gerekli olan tüm birimlerde başarılı olmaması nedeniyle, ikinci veya üçüncü sınav hakkını kullanmak üzere Yöntem Belgelendirmeye başvuran ve Yöntem Belgelendirme tarafından bu durumu kabul edilen adaydan; sınavına gireceği ulusal yeterlilik birimleri için, daha önceden kamuoyuna yayınlamış olduğu ücret tarifesi üzerinden ücret talep edilir.

Birim başarı belgesi sahibi adaylar, birimlerin geçerlilik süresi boyunca ilgili birimleri içeren farklı ulusal yeterliliklerde belge almak istediklerinde söz konusu birimlerden muaf olurlar.

5.4  BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE GÖZETİMİ

Belgelendirilmiş kişinin belgesinin geçerliliğini sürdürebilmesi için ilgili ulusal yeterlilikler tarafından belirlenmiş yeterlilik şartlarını karşılaması gerekir. Bu şartlar her ulusal yeterlilikte ayrı ayrı tanımlanmıştır. Bu şartların adaylara bildirilmesi Yöntem Belgelendirme resmi internet sayfası aracılığı ile yapılır.

Belge gözetiminin hangi sürelerde yapılacağı Ulusal yeterliliklerde belirtilmiş olan gözetim süresi ve gözetim sıklığına göre belirlenmiştir.

Belge gözetim dönemi gelen kişilere ayrıca belgelendirme asistanı tarafından adayın sistemde kayıtlı telefon numarasına gözetim döneminin geldiğine dair sms gönderilir.

Belgelendirilmiş kişiden;

İşverenden veya işverenlerden aldığı çalıştığı birden fazla kurum var ise ayrı ayrı ve/veya yaptığı iş veya görev tanımını içeren ve çalıştığı süre bilgilerini içeren onaylı ve/veya mühürlü yazıyı (Çalışma Beyanı Formu),veya SGK Hizmet Dökümü

Sağlık raporu (Ulusal Yeterlilik şartlarında belirtilmiş ise istenir) talep edilir.

Belgelendirilmiş kişinin işyerinden aldığı yazı, işveren yetkilisince kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış olmalıdır ve içeriğinde belge kapsamında çalıştığına dair ibareler ve çalışma periyotları yer almalıdır. İlgili yazının içeriğinde kurum veya kuruluş bilgileri, veriliş tarihi ve onaylayan kişinin adı soyadı, unvanı bulunmak zorundadır.

Fiilen çalıştığını belgeleyebilen kişilerin belgelerinin süreleri uzatılır.

Belge süresi uzatma işlemi 1 kez yapılır, belgenin geçerlilik süresi kadar uzatılır. İkinci kez belge yenilenmesi için kişi sınava tabi tutulur.

Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, ilgili ulusal yeterlilikte veya yeterliliklerde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde değerlendirmeye tabi tutulur.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belgelendirilmiş kişiler hakkında Yöntem Belgelendirme’ ye iletilen şikâyet varsa gözetim faaliyetleri kapsamında değerlendirilir.

Mesleki yeterlilik belgelerinin geçerlilik süresi, meslek bazında ulusal yeterliliklerde belirtilen sürelerdir.

5.5   MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ (İPTAL EDİLMESİ) ŞARTLARI

5.5.1 MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN ASKIYA ALINMASI;

Belgelendirilmiş kişinin;

Belge gözetim sürecinde Yöntem Belgelendirme tarafından talep edilen kanıtları Yöntem Belgelendirme’ ye sunmaması durumunda,

Hakkında gelen şikâyetler neticesinde ilgili ulusal yeterlilikte tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına karar verilmesi durumunda,

Belgelendirme Sözleşmesi ya da ilgili ulusal yeterlilik şartlarına uygun davranmadığının tespiti durumunda,

Belgesini verilen kapsam dâhilinde kullanmadığının tespiti durumunda,

Yöntem Belgelendirme  Belge-Logo-Marka Yönetimi Prosedürü’nde yer alan koşullara uymayarak marka ve logoyu sehven hatalı kullandığının tespiti durumunda,

Belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında Yöntem Belgelendirme’ ye iletmemesi

Belgelendirmeye esas alınan ilgili ulusal yeterliliğin güncellenmesine ilişkin usul ve esaslar ile yapılan değişikliğin büyüklüğü ve önemine göre Yöntem Belgelendirme tarafından, ilgili belgelerin geri çekilmesi kararı alınması ve bu kararın tebliğ edilmesine rağmen; belge kullanımına devam etmesi durumunda,belgesi askıya alınır.

Yöntem Belgelendirme tarafından yukarıda sıralanan hususlarla ilgili askıya almayı gerektirebilecek bir tespit yapıldığında, belgelendirilmiş kişiden söz konusu tespit ile ilgili 15 gün içerisinde açıklama talep edilir. Belgenin askıya alınmasına ilişkin tespitler ve belgelendirilmiş kişiden gelen açıklamalar tüm bulgular ışığında değerlendirilir ve yapılan değerlendirme sonucunda belgenin askıya alınmasına ilişkin kanaate varılması halinde belgelendirilmiş kişinin belgesi KYT tarafından askıya alınır.

Belge sahibi belgesinin askıya alınma kararının tebliğinden itibaren belge ve logo kullanımını derhal durdurur belge ve eklerini en geç 15 gün içerisinde Yöntem Belgelendirmeye iade eder. Belgelendirilmiş kişinin, askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırması durumunda, karar verici kararı ile belge, belgelendirilmiş kişiye iade edilir.

Askı süresi Yöntem Belgelendirme tarafından belirlenir ve askı süresi en az 6 ay, en fazla belge geçerlilik süresinin sonuna kadar olabilir. Belgelendirilmiş kişi, belirlenen askı süresinden önce gerekli düzeltici faaliyetleri yerine getirdiği takdirde askı hali sona erdirilir.

Belgesi askıya alınan kişinin askıya alındığı Mesleki Yeterlilik Belgesi ve/veya yeterlilik birimleri ile askı süresine ilişkin bilgiler Yöntem Belgelendirme resmi internet sitesi üzerindeki ''Belge Sorgulama'' menüsünde askı süresince yayınlanır.

Belgesi askıya alınan kişinin askı süresi boyunca gözetim ve belge yenileme faaliyeti yapılmaz.

5.5.2  MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN  GERİ ÇEKİLMESİ( İPTAL EDİLMESİ );

Belgelendirilmiş kişinin belgesinin geri çekilmesi;

Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli düzeltici faaliyetleri verilen süre içinde yerine getirmemesi

Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması

Dış denetim ya da iç denetimlerde gerçekleştirilmiş olan sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi

Belgeli kişinin belgedeki kapsamlarla ilgili yetkinliğini kaybetmesi

Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenileme yapılmaması

Marka Logosunun kasten hatalı kullanımı

Belgeli kişinin Yöntem Belgelendirmeye kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten Yöntem Belgelendirme’ ye bildirmemesi

Belgelendirmeye esas teşkil eden doküman olan ulusal yeterliliklerde revizyon yapılması durumunda revizyonun önemi ve büyüklüğüne göre,

İlgili yasal mevzuatta belgelendirmeye ilişkin değişiklik yapılması durumunda, yapılan değişikliğin önemi ve büyüklüğüne göre uygulanır.

Belgelendirilmiş kişinin, belgelendirmeye esas teşkil eden doküman olan ulusal yeterliliklerde revizyon yapılması veya ilgili yasal mevzuatta belgelendirmeye ilişkin değişiklik yapılması durumunda; revizyon ve/veya değişikliğin önemi ve büyüklüğüne göre geri çekilen belgelerin tekrar verilebilmesi için uygulanması gereken usul ve esaslar (sınav tekrarı, ek belge sunulması v.b.) Yöntem Belgelendirme resmi internet sayfasında kamuoyuna duyurulur.

Belgenin geri çekilmesi durumunda, yapılması gereken tüm bildirimler en geç 15 (on beş) gün içinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’na bildirilir. Belgelendirilmiş kişi, belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda; belgelendirilmiş olma statüsü adına tüm atıfları kullanmaktan uzak durmalıdır. Yöntem Belgelendirme ile belgelendirilmiş kişi arasında karşılıklı olarak imzalanan Belgelendirme Sözleşmesinde bu durum açık ve net olarak belirtilmiştir.

5.6 MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN KAPSAMININ DARALTILMASI VEYA GENİŞLETİLMESİ

Belgelendirilmiş Kişi Belgesinin Kapsamında Daraltılmaya Gidilmesi;

Belgelendirilmiş kişinin belgesinin kapsamının daraltılması ancak belge kapsamında bulunan yeterlilik birimlerinden, kapsam daraltma amacıyla çıkarılacak yeterlilik birimi veya birimlerinin belgelendirmeye esas (zorunlu) yeterlilik birimi olmaması kaydıyla yapılabilir.

Belge kapsamının daraltılması aşağıdaki durumlarda yapılır:

Gözetim sırasında ve yeniden belgelendirme sürecinde, belgelendirilmiş kişinin yetkili olduğu yeterlilik birimleri ile ilgili herhangi bir uygunsuzluk olduğunda uygunsuzluğun büyüklüğü ve önemine göre, sadece o yeterlilik birimi veya birimleri belge kapsamından çıkarılarak kapsam daraltılabilir.

Belgelendirilmiş kişi hakkında yapılan şikâyetlerin değerlendirilmesi sonucu; şikâyete konu olan yeterlilik birimi veya birimleri belgelendirme kapsamından çıkarılarak kapsam daraltılabilir.

Belgelendirilmiş kişinin, kendi talebi ile belge kapsamında bulunan yeterlilik birimi veya birimleri belge kapsamından çıkarılarak kapsam daraltılabilir.

Belgelendirilmiş kişinin, belgelendirmesine esas teşkil eden ulusal yeterlilik veya ilgili mevzuatta ciddi revizyon yapılması durumunda, yapılan revizyonun büyüklüğü ve önemine göre kapsam daraltılabilir.

Belgelendirilmiş kişinin belgesinin kapsamının genişletilmesi;

Belgelendirilmiş kişinin kendi talebi üzerine yapılır. Belge kapsam genişletme talebinde bulunan kişinin, belge kapsamına ekletmek istediği yeterlilik birimi veya birimlerinin ulusal yeterlilikte belirtilen şartları karşılaması ve ilgili yeterlilik birimi veya birimlerinin tanımlanan sınavlarında başarılı olması gerekmektedir.

Belge kapsamının daraltılması veya genişletilmesi işlemi sonrasında, öncelikle var olan Mesleki Yeterlilik Belgeleri kişilerden geri talep edilir ve iptal edilir. Duruma göre yeni düzenlenen belgeler kişilere teslim edilir.

5.7  BELGE YENİLEME FAALİYETLERİ:

Mesleki Yeterlilik Belgelerinin geçerlilik süresi, gözetim ve belge yenileme şartları ilgili ulusal yeterliliklerde ve Yöntem Belgelendirme sistem dokümanlarında (Şartnameler, belgelendirme programları) belirtilmiştir.

Belge yenileme periyodu, belge yenilemede uygulanacak usul ve esaslar ilgili ulusal yeterliliklerde tanımlanmıştır. Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi sonunda belgenin yenilenmesi gerekmektedir.

Geçerlilik süresi dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi;

Belge geçerlilik süresi içinde, ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen usul ve esaslar dâhilinde gözetim faaliyetinin yapılmış olması

Belge geçerlilik süresi içinde, belgenin iptalini gerektirecek herhangi bir durumun olmaması

Belge geçerlilik süresi içinde, ilgili ulusal yeterlilik şartlarında belge yenilemeyi etkileyecek bir değişikliğin olmaması

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belgegeçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili Yöntem Belgelendirme’ ye performansına ilişkin şikâyet gelmemiş olması,

Belge yenileme süresi döneminde, kişinin belgesinin askıya alınmış olmaması,

durumlarında ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde belgenin süresi uzatılır ve belge yenilenir.

Geçerlilik süresi dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yenileme faaliyetleri, belgelendirilmiş kişinin belge geçerlilik süresi dolmadan Yöntem Belgelendirme’ ye başvurusu üzerine Yöntem Belgelendirme tarafından yapılır. Belge yenileme sürelerinin takibi kullanılan program tarafından yapılır. Adayların başvuru döneminin sonunda başvuru yapması ihtimali de göz önüne alınarak başvuru döneminde başvuru yapılması şartı ile bu süreler kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenilemede belge geçerlilik tarihinden itibaren 3 ay, sınavla belge yenilemede ise belge geçerlilik tarihinden itibaren 1 yıl ek süre tanınmıştır.

Yöntem Belgelendirme, kişilerin belge yenileme dönemi geldiğinde söz konusu kişilere sms atmak suretiyle belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmak üzere olduğunu ve belge yenilemek için izlemeleri gereken adımları bildirir. Ayrıca kişiler yöntem web sitesine T.C. kimlik numaralarını girdikleri takdirde ilgili bilgileri edinebilirler. Uyarıyı değerlendirmek ve belgeyi yenilemek üzere başvuruda bulunmak belge sahibinin sorumluluğundadır. Aksi halde belge iptal olur.

Yöntem Belgelendirme tarafından belgelendirilen kişilerin belge yenileme faaliyetleri için, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun o yıl için belirlemiş olduğu belge basım ücreti dışında herhangi bir ücret talep edebilir.

İlave ücret; kanıt(çalışma beyanı, sigorta dökümü) değerlendirmesiyle belge yenilemede belge masraf karşılığının iki katını, kanıt ve sınav yapılması ile belge yenilemede ise Yöntem Belgelendirme ücret tarifesinde ilgili ulusal yeterlilik için belirtilen toplam sınav ücretinin yarısını geçemez.

Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi tarafından belge masraf karşılığının Yöntem Belgelendirmeye ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde Yöntem Belgelendirme başvuru sahibi için belge talebini Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletir. Belge sahiplerine belgelerinin teslimi, MYK’ nın belgeleri basarak Yöntem Belgelendirmeye ulaştırmasından sonra bir hafta içerisinde gerçekleştirilir.

Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Belge yenileme sonucunda başvuru sahibi için yeni bir belge düzenlenir. Yeni belgenin düzenleme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge kararının alındığı tarihtir. Belge yenileme kararı, mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra da alınabilir.

Bu konudaki başvurular, Yöntem Belgelendirme’ ye yapılabileceği gibi ulusal yeterlilikte yetkili olan farklı bir kuruluşa da yapılabilir.

Aynı şekilde, yetkilendirilmiş başka bir kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişinin; belge yenilemesi için Yöntem Belgelendirme’ ye başvurması durumunda, Yöntem Belgelendirme kişinin başvurusunu değerlendirir ve belge yenilemesi için uyulması gereken usul ve esasları kişiye bildirir.

Başvuru sahibi, başvuru yapacağı Yöntem belgelendirme ücret tarifesinde yer alan belge yenileme başvuru ücretini veya belge yenileme sınav ücretini Yöntem belgelendirmeye öder ve Yöntem Belgelendirmenin belirlediği yöntem ve kurallara uygun olarak istenen evrakları iletir.( Çalışma Beyan Formu, Sağlık Raporu (ilgili ulusal yeterlilikler için), sigorta bildirgesi v.b)

Yöntem Belgelendirme, başvuru sahibinin sunmuş olduğu kanıtları inceler, değerlendirir. Yeterli bulmaması halinde başvuru sahibinden eksiklikleri gidermesini ister. Yeterli ve uygun bulursa basvuru sahibi için belge yenileme kararı alır ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığını tahsil eder.

Geçerlilik süresi içinde Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetleri

Geçerlilik süresi içinde Mesleki yeterlilik Belgelerinin yenilenmesi;

Belgenin kaybolması,

Belgenin kullanılamaz hale gelmesi,

Belge sahibinin belgenin yeniden basılmasını talep etmesi (evlenme nedeniyle soyadı değişikliği v.b.),

Belge sahibinin hatalı veya eksik bildirim yapması nedeniyle belge içerik bilgilerinde hatalı veya eksik bilgi tespit edilmiş olması,

Belgelendirilmiş kişinin, belge kapsam genişletmesi yapması nedeniyle Mesleki Yeterlilik Belgesine yeni yeterlilik birimlerinin eklenmesi,

Belge kapsam daraltılma yapılması nedeniyle Mesleki Yeterlilik Belgesinde yer alan yeterlilik birimlerinden birinin veya birkaçının kapsamdan çıkarılması, durumlarında ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde belge yenilenir.

Geçerlilik süresi içinde Mesleki Yeterlilik Belgesinin yeniden basılması halinde, Yöntem Belgelendirme tarafından ilave ücret talep edilir. Ancak kapsam genişletme nedeniyle yapılan yeniden belge basımı dışındaki yukarıda belirtilen diğer nedenlerle belge yeniden basılacak ise; ilave ücret o yıl için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenmiş olan belge basım ücretinin iki katını geçemez.

Geçerlilik süresi dolmamış belge üzerinde yer alan, belge sahibi ile ilgili bilgilerde değişiklik olması durumunda belge sahibi değişiklikleri gerekli dokümanlarla Yöntem Belgelendirme’ ye bildirir. Başvuru sahibi tarafından belge masraf karşılığının Yöntem Belgelendirmeye ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Yöntem Belgelendirme başvuru sahibi için belge talebini Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletir.

Yeniden düzenlenen belgede, belge numarası değişmez. Yenilenen belge, belge sahibi eski belgeyi Yöntem Belgelendirme’ ye iade ettikten sonra teslim edilir. Belge sahiplerine belgelerinin teslimi, MYK’ nın belgeleri basarak Yöntem Belgelendirmeye ulaştırmasından sonra bir hafta içerisinde gerçekleştirilir

Hatalı, kayıp, yıpranmış vb. belgelerin yenilenmesi ile ilgili belge sahibi Yöntem Belgelendirmeye yazılı dilekçe veya elektronik posta yoluyla başvuruda bulunur. Belge sahibi, Yöntem Belgelendirme Ücret Listesi’ nde belirtilen belge yenileme ücretini Yöntem Belgelendirme hesaplarına yatırır. Yöntem Belgelendirme, yeniden belge basımı için MYK web portal üzerinden en geç 5 iş günü içerisinde başvuruda bulunur. Yeni gelen belge, eski belge teslim alınmadan belge sahibine iletilmez. Kayıp belgelerde ise, belge sahibi, belgesini kaybettiğine ilişkin ilanlarını Yöntem Belgelendirmeye iletir, ardından yeni belgesini alabilir.

6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Sınav Sonuç Formu

Aday Takip Formu

Çalışma Beyan Formu

Belge Logo Kullanım Prosedürü